Krótka historia nowo powstałego budynku gimnazjum oraz nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Uroczyste otwarcie nowo powstałego gimnazjum oraz nadanie Zespołowi Szkół w Kolnie imienia Jana Pawła II, odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem patrona oraz poświęcenie sztandaru odbyło się 11 września 2009 roku.

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. na której arcybiskup Edmund Piszcz dokonał poświęcenia sztandaru. Po mszy, akademia otwarcia była kontynuowana przed budynkiem gimnazjum. Uroczystość otworzył Wójt Gminy - p. Henryk Duda, który powitał przybyłych gości.

Byli wśród nich między innymi:
 - p. Zbigniew Włodkowski - Podsekretarz Stanu MEN
- p. Urszula Pasławska - Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
- p. Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko - Mazurski
- p. Barbara Antczak - Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego
- p. Mirosław Pampuch - Starosta Olsztyński
- Arcybiskup Edmund Piszcz
- p. Elżbieta Somorajczyk - Burmistrz Biskupca
- p. Jan Wójcik - Burmistrz Biskupca
- ks. Prałat Lech Kozikowski - Parafia Lutry
- ks. Kanonik Zdzisław Stanik - Parafia Kolno
- p. Izabela Darecka - Dyrektor SP Bęsia
- p. Elżbieta Michalak - Dyrektor SP Lutry
- p. Marzena Kurstak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Kolnie.

 Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z Przewodniczącym Rady Gminy - p. Andrzejem Bancerzem. Wśród gości obecni byli również przedstawiciele Rady Rodziców oraz delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Belm na czele z Panem Viktorem Hermelerem - zastępcą Burmistrza.


       Pan Wójt, przypomniał historię budowy szkoły. Podkreślił rolę radnych poprzedniej kadencji, którzy podjęli trudną decyzję o budowie nowej placówki oświatowej. Podziękowania złożył rządzącym, nadzorowi budowlanemu oraz wykonawcy - p. Jarosławowi Węgrzynowi.

Pan Wójt przekazał symboliczny klucz Pani Dyrektor - Ewie Dutce. Pani Dyrektor poprosiła arcybiskupa Edmunda Piszcza o poświęcenie budynku szkoły oraz tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez księdza kanonika Zdzisława Stanika. 


     Po poświęceniu budynku nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Wójta i Ministra - p. Zbigniewa Włodkowskiego w asyście uczniów. Po przecięciu - Przewodniczący Rady Gminy Kolno - p. Andrzej Bancerz - odczytał Uchwałę o nadaniu imienia szkole i przekazał dokument Dyrektorowi - p. Ewie Dutce.

W kolejnej części spotkania przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar Dyrektorowi:

 "Pani Dyrektor, w imieniu rodziców przekazuję ten sztandar Zespołu Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki."

    "Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły."

ten zaś - uczniom Zespołu Szkół w Kolnie

    "Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie, doskonalcie się poprzez odkrywanie prawdy i piękna otaczającej Was rzeczywistości."

      "Przyjmujemy sztandar szkoły, obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki, godnie reprezentować Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Kolnie."

 
Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie:

"My uczniowie Zespołu Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II zebrani na podniosłej uroczystości 11 września 2009 r. w obecności dostojnych gości, przedstawicieli rodziców i nauczycieli, uroczyście ślubujemy: Swoim działaniem, zachowaniem i postawą rozsławiać dobre imię naszej szkoły. Czynić tak, aby ludziom z nami, a nam z ludźmi było dobrze. Wzorować się na cechach charakteru, woli i wytrwałości naszego patrona."

Po uroczystości ślubowania głos zabrali goście, odczytano również list od p. Adama Krzyśków - posła na Sejm RP. W kolejnej części prowadzący uroczystość p. Mirosław Michalak, zaprosił wszystkich do zwiedzania szkoły. Pomagali im w tym uczniowie i nauczyciele, którzy pokazali swoje pracownie, odpowiadali na pytania. 

W holu głównym wystawione zostały kroniki obu szkół, w których dokonano pamiątkowych wpisów:


"Całej Wspólnocie Gimnazjalnej życzę wielu Łask Bożych a młodzieży wzrastania w mądrości, prawdzie i miłości.
Z serca wszystkich błogosławię".                                      

arc. Edmund Piszcz


"Nie patrz nigdy, ile jest złego w człowieku. Patrz zawsze, ile jest dobrego w człowieku  I to dobro pobudzaj do działania"
"Gratuluję Pani Dyrektor i Gronu Nauczycielskiemu umiejętności wdrażania tego motta w życie.
Życzę dalszych sukcesów."

Zbigniew Włodkowski
Wiceminister Edukacji

Gratuluję Panu Wójtowi, Radzie Gminy i tym, którzy przyczynili się do budowy budynku gimnazjalnego. Dzięki tej determinacji i słusznym decyzjom dzieci otrzymały budynek na miarę XXI w. Decyzja o patronie zobowiązyje: zarówno nauczycieli i uczniów do solidnych zobowiązań.
Życzę samych sukcesów.

Marian Podziewski
Wojewoda Warmińsko - Mazurski

 

"Nauczycielom, uczniom całej społeczności szkolnej życzę wiele satysfakcji, sukcesów w pracy i nauce."
Z poważaniem.

Barbara Antczak
dyr. WNP KO Olsztyn

 

"Gorące słowa podziękowania za wspaniałą inwestycję dla Pana Wójta oraz całej Rady Gminy z nadzieją na dobre inwestycje."

Burmistrz Bisztynka
Jan Wójcik