• Opłata za obiady za miesiąc wrzesień 2023 r. wynosi 85,50 zł słownie: (osiemdziesiąt pięć zł pięćdziesiąt gr). Należność proszę wpłacić na rachunek bankowy:

    BS Szczytno Oddział w Biskupcu

    80 8838 1031 2006 0300 0895 0005

    W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

    Przypominamy, że opłatę za żywienie należy regulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.