• REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

    Podstawa prawna:

    Art. 22 aj oraz 22ak Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,1954 i 2169 z poź. zm);

    Art. 104 Ustawy z dnia 14 grudnia 2017r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poź. zm).

    1.  Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

    2.  Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

    3.  Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

    4.  Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek lub czasopisma na okres miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

    5.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

    6.  Czytelnicy opuszczający szkołę  zobowiązani są do  zwrotu przed zakończeniem roku szkolnego wszystkich wypożyczonych materiałów.

    7.  Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.

    8.  Książki można wypożyczać na ferie i wakacje.

    Regulamin czytelni

     1.Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki, .

     2.W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów wypożyczalni oraz stanowisk komputerowych.

     3.Czytelnia jest także miejscem cichej nauki własnej oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej.