Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOLNIE

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 105.

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd z domu do szkoły i ze szkoły do domu, czas pracy ich rodziców, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

4. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego-profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.

5. Do zadań świetlicy należy:

  • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
  • umożliwienie uczniom odrabiania lekcji;
  • upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
  • zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów;
  • przygotowanie wychowanków do udziału w życiu społecznym;
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • wyrabianie u uczniów samodzielności;
  • stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
  • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.

7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

8. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

9. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autokarem szkolnym są podopiecznymi świetlicy  szkolnej i podlegają opiece nauczyciela świetlicy.

10. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie kart zapisów wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

11. Dzieci ze świetlicy mogą być odbierane jedynie przez rodziców/prawnych opiekunów osobiście lub przez osoby upoważnione, których dane wpisane są do karty zapisu do świetlicy szkolnej. Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.

12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zapisu dziecka do świetlicy, jeżeli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

13. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

14. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów samodzielne wracających ze szkoły do domu poza miejscowością, w której jest szkoła, wypełniają oświadczenie.

15. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona nauczycielowi świetlicy i zapisana.

16. W przypadku złożenia przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

17. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

18. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie niezapisani do świetlicy szkolnej, a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

19. Wychowanek ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanej opieki,

b) życzliwego traktowania,

c) poszanowania godności osobistej,

d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

f) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

i) uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych.

20. Wychowanek ma obowiązek: 

a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w    

     świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad

     higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie   

     świetlicy;

  b) zostawiać plecak w wyznaczonym miejscu w świetlicy;

  c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;

  d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze

     świetlicy;

e) zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;

f) przestrzegania zasad współżycia w grupie;

g) przestrzegania regulaminu świetlicy.

21. Za pracę i zachowanie ucznia w świetlicy szkolnej można uzyskać:

a) nagrody:

- indywidualna pochwała nauczyciela świetlicy,

- pochwała przed grupą świetlicową,

- zgłoszenie wyróżniającego się dziecka do wychowawcy klasy,

- wyróżnienie w formie pisemnej na świetlicowej tablicy ogłoszeń,

- list pochwalny do rodziców,

- wnioskowanie o podwyższenie oceny z zachowania,

- dyplom, nagroda rzeczowa oraz tytuł „Przyjaciela świetlicy” na zakończenie roku szkolnego;

b) kary:

- ustne upomnienie nauczyciela świetlicy,

- odsunięcie od pracy w grupie i wykonywanie innej wyznaczonej przez nauczyciela,

- upomnienie pisemne bądź rozmowa z rodzicami na temat złego zachowania dziecka,

- kierowanie dziecka na rozmowę z pedagogiem szkolnym,

- upomnienie do wychowawcy klasy,

- rozmowa z dyrektorem oraz wykluczenie z atrakcyjnych zajęć świetlicowych,

- wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.