§1.
Informacje ogólne

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie zwana dalej szkołą dostosowuje swoją organizację do sytuacji związanej z wprowadzeniem stanu epidemii, zamknięcia placówek oświatowych oraz potrzeby organizacji pracy na odległość.
2. Podstawa dokonywania zmian w istniejącym porządku i organizacji pracy placówki wynika z panującej w Polsce epidemii wirusa COVID-19 oraz wydanego w jej następstwie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.).

§2.
Zadania szkoły
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

§3.
Zadania Dyrektora

Dyrektor szkoły:
1) odpowiada za organizację kształcenia na odległość;
2) odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
3) zobowiązany jest do powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka, a także określa formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami
i uczniami;
4) ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia;
5) ustala z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce;
6) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;
7) określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia;
8) ustala warunki i sposób:
a) przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
b) przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
c) wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,
d) zaliczania zajęć w formach pozaszkolnych,

§4.
Zadania Nauczycieli
1. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania
w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając m.in.:
a) specyfikę zajęć,
b) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
c) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w zależności od ich wieku i etapu edukacyjnego,
d) prowadzenie kształcenia na przemian z użyciem monitorów ekranowych i bez nich;
2) określenie sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
3) ewentualna modyfikacja odpowiednio szkolnego zestawu programów nauczania;
4) dobór źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
5) wspieranie rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez:
a) przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów,
b) kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe;
6) w przypadku pedagoga szkolnego prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami;
7) w przypadku logopedów, terapeutów pedagogicznych opracowanie
i przekazanie rodzicom ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, np. filmy instruktażowe, zestawy ćwiczeń, karty pracy, wykaz najefektywniejszych metod pracy wraz z instrukcją ich zastosowania;
8) w przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki, w tym
z lekturami szkolnymi i umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły;

9) w przypadku nauczycieli świetlicy przygotowanie zestawów materiałów, gier i zabaw, ciekawych artykułów, ćwiczeń relaksacyjnych, rozwijających logiczne myślenie itp. i umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły;

§5.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
1) zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania opracowanym dla danego oddziału z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość,;
2) konsultacje ucznia z nauczycielami i specjalistami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji pomiędzy nimi za pośrednictem poczty elektronicznej, forum społecznościowego lub telefonu;
3) konsultacje rodzica z nauczycielami i specjalistami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniajacych wymianę informacji pomiędzy nimi, jw.
2. Zajęcia z uczniem prowadzone są:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, telefonu lub innych komunikatorów internetowych,
b) indywidualnie z uczniem.

§6.
Dokumentowanie przebiegu nauczania
Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem elektronicznej formy raportowania działań przez nauczycieli .

§7.
Organizacja kształcenia na odległość
1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego
i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.
2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
3. Wykorzystując różnorodne narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają kwestię ochrony danych wrażliwych i wizerunku użytkowników.
4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
1) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
2) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
3) innych, niż wymienione w pkt 1-3, materiałów wskazanych przez nauczyciela;
4) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
5) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mailowy, zdjęcie, nagrania itp.)

6) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
5. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.
6. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez:
1) kontakt e-mailowy;
2) rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem narzędzi dostępnych – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. Numer telefonu nauczyciela, tylko za jego zgodą, udostępniany będzie na prośbę rodzica.
7. W przypadku braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość
z wykorzystaniem Internetu, rodzice przekazują tę informację telefonicznie do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy klasy
8. Wychowawca zobowiązany jest do podjęcia w każdym tygodniu działań polegających na zebraniu od nauczycieli informacji na temat aktywności edukacyjnych ucznia i podjęcia stosownych działań wychowawczych.
9. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przekazania materiałów na dany dzień nie później niż w przeddzień do godziny 10.00. Materiały przekazywane są na adres e-mailowy wicedyrektora szkoły.
10. Materiały dla uczniów bez komputera przesyłane są na adres e- mailowy sekretariatu szkoły do poniedziałku do godz. 10.00 . Materiały te są drukowane i przesyłane uczniom pocztą raz w tygodniu.
11. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.
12. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.
13. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.
14. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 

§8.
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów
1. Na zajęciach prowadzonych zdalnie sprawdzanie osiągnięc uczniów obejmuje:
1) analizę ich wytworów, prac i przesłanych nauczycielowi różnorodnych materiałów, przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami;
2) aktywność uczniów w czasie zdalnego nauczania, tj. stała obecność wynikająca z planu zajęć ma wpływ na ocenę zachowania:
a) obecność na zajęciach otrzymuje uczeń, który wykazuje się w ustalony przez
nauczyciela sposób, że zrealizowała wymagania lekcji;

b) na podstawie zgłoszeń rodziców i uczniów, szczególnie rodzin wielkodzietnych o ograniczonym dostępie do sprzetu komputerowego, ustala się tolerancję kilkudniową na wykazanie się aktywnością - informację taką przekazuje się w tym samym dniu do konkretnego nauczyciela;

c) w przypadku braku aktywności ucznia stosujemy następujące procedury:
- jednorazowy nieusprawiedliwiony brak aktywności – interwencja przedmiotowca;
- po interwencji przedmiotowca, w przypadku dalszego braku aktywności – informacja
do wychowawcy, podjęcie działań;
- w przypadku dalszego braku aktywności – podjęcie działań przez pedagoga
szkolnego;
- w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego - informacja do dyrektora szkoły,
kolejno do stosownych urzędów ( Urząd Gminy – nałożenie kary administracyjnej
kary, Sąd Rodzinny).

2. Ustala się następujące kryteria śródrocznych i rocznych ocen zachowania w przypadku kształcenia na odległość:
1) Wywiązywanie się z obowiązków uczniów:
a)PRZESTRZEGANIE USTALEŃ DOTYCZĄCYCH FORM KONTAKTU ORAZ SPOSOBU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI USTALONYCH PRZEZ WYCHOWAWCĘ ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI

 

 

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

 Przestrzega wzorowo ustaleń na poziomie uczeń-nauczyciel.

Przestrzega ustaleń na poziomie uczeń-nauczyciel.

Zdarza się nie przestrzegać ustaleń, jednak przyjmuje uwagi i poprawia się.

Często zdarza się nie przestrzegać ustaleń, nie zawsze poprawia się.

Nie przestrzega ustaleń, jednek czasami probuje się poprawić.

 

b)DODATKOWA (DOBROWOLNA) AKTYWNOŚĆ I CHĘĆ POSZERZANIA WIEDZY

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

Wyróżnia się w wypełnianiu obowiązków i prac wykonywanych z własnej inicjatywy.

Rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków i prac dobrowolnych.

Czasami podejmuje dobrowolne zadania.

Niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadao, rzadko podejmuje zadania samodzielnie.

Niechętnie lub niestarannie wykonuje powierzone zadania i niechętnie podejmuje zadania dobrowolne.

 

c)WYWIĄZYWANIE SIĘ Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH PRZEZ WYCHOWAWCĘ ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI (TERMINOWOŚĆ)

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów.

Dotrzymuje ustalonych terminów.

Zwykle dotrzymuje ustalonych terminów.

Zdarza się, że nie dotrzymuję ustalonych terminów.

Często nie dotrzymuje ustalonych terminów.

 

 • Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
  • WSPIERANIE INNYCH UCZNIÓW W RAMACH POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

W razie potrzeby każdy może na niego liczyć.

Chętnie pomaga innym.

Pomaga innym w potrzebie.

Niezbyt chętnie pomaga innym.

Nie można na niego liczyć w potrzebie.

 • PODEJMOWANIE Z WŁASNEJ INICJATYWY RÓŻNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ ZDALNĄ

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

Aktywnie proponuje z własnej inicjatywy i podejmuje różne przedsięwzięcia związane ze zdlalną nauką.

Często proponuje z własnej inicjatywy i podejmuje różne przedsięwzięcia związane ze zdalną nauką.

Dość często podejmuje różne przedsięwzięcia związane ze zdlalną nauką.

Sporadycznie podejmuje różne przedsięwzięcia związane ze zdalną nauką.

Prawie wcale nie podejmuje przedsięwzieć związanych ze zdalną nauką.

 • POMOC ZDALNA NAUCZYCIELOWI W SYTUACJI GDY ZAISTNIEJE TAKA POTRZEBA

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

W razie potrzeby każdy może na niego liczyć

Chętnie pomaga innym.

Pomaga innym w potrzebie.

Niezbyt chętnie pomaga innym.

Nie można na niego liczyć w potrzebie.

 • Dbałość o honor i tradycje szkoły:
  • DBANIE O POZYTYWNY WIZERUNEK KLASY I SZKOŁY W PRZESTRZENI INTERNETOWEJ

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

Zawsze dba o pozytywny wizerunek klasy i  szkoły w przestrzeni internetowej.

Często dba o pozytywny wizerunek klasy i  szkoły w przestrzeni internetowej.

Dba o pozytywny wizerunek klasy i  szkoły w przestrzeni internetowej.

Nie zawsze dba o pozytywny wizerunek klasy i  szkoły w przestrzeni internetowej.

Dość często nie dba o pozytywny wizerunek klasy i  szkoły w przestrzeni internetowej.

 • Dbałość o piękno mowy ojczystej:
  • KULTURALNE I WŁAŚCIWE ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS KOMUNIKACJI Z RÓWIEŚNIKAMI, WYCHOWAWCĄ ORAZ POZOSTAŁYMI NAUCZYCIELAMI

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

Wykazuje się wysoką kulturą języka oraz netykietą.

Wyróżna się dbałością o kulturę języka oraz netykietą.

Dba o kulturę języka oraz netykietę. Zdarza się mu popełniać błędy, jednak je poprawia.

Zdarza mu się używać nieodpowiednich słów w netykiecie, popełnia błędy, nie zawsze pracuje nad ich poprawą.

Nie dba o kulturę języka, netykietę.

 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
  • PRZESTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W TRAKCIE TRWANIA ZAJĘĆ ON-LINE

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny. Reaguje na sytuacje stanowiące zagrożenie dla siebie i innych.

Wyróżnia się w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dla innych i dla siebie.

Zdarzyło się, że spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, ale zareagował pozytywnie na zwróconą uwagę. Zawsze dba o higienę.

Lekceważy zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, ale reaguje pozytywnie na zwrócone mu uwagi. Niedostatecznie dba o higienę.

Często stwarza zagrożenie lub lekceważy niebezpieczeństwa, nie reaguje na zwracane mu uwagi. Nie dba o higienę.

 • DZIELENIE SIĘ PRAWIDŁOWYMI NAWYKAMI DOTYCZĄCYMI WŁAŚCIWEGO SPĘDZANIA CZASU PODCZAS PRZERWY MIĘDZY LEKCJAMI

 

Ocena wzorowa

Bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

Zawsze dzieli się prawidłowymi nawykami dotyczącymi własciwego spędzania czasu podczas przerwy miedzy lekcjami.

Dzieli się prawidłowymi nawykami dotyczącymi własciwego spędzania czasu podczas przerwy miedzy lekcjami.

Czasami dzieli się prawidłowymi nawykami dotyczącymi własciwego spędzania czasu podczas przerwy miedzy lekcjami.

Nie zawsze dzieli się dzieli się prawidłowymi nawykami dotyczącymi własciwego spędzania czasu podczas przerwy miedzy lekcjami.

Nie zawsze pamięta o prawidłowych nawykach dotyczących właściwego spedzania czasu podczas przerw miedzy lekcjami.

 • PRZECIWSTAWIANIE SIĘ AKTOM AGRESJI W INTERNECIE (HEJTOWI, INNYCH ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH)

 

Ocena wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

Zawsze przeciwstawia się aktom wulgarnego zachowania, arogancji w stosunku do innych ludzi, otwarcie reaguje na takie zachowania.

Przeciwstawia się aktom wulgarnego zachowania, arogancji w stosunku do innych ludzi, otwarcie reaguje na takie zachowania.

Przeciwstawia się aktom wulgarnego zachowania, arogancji w stosunku do innych ludzi,  nie zawsze otwarcie reaguje na takie zachowania.

 Zdarzyło się, że nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich, uchybił godności innej osoby, nie wykazał szacunku dla cudzej pracy, zachował się nietaktownie i niekulturalnie, ale zareagował na zwróconą uwagę, przeprosił, wykazał skruchę.

Często w swoim postępowaniu nie przestrzega zasad uczciwości, nie szanuje innych osób, zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie, na krótko reaguje na zwróconą uwagę ale jego zachowanie powtarza się.

 

2a) Ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia większość kryteriów przewidzianych na daną ocenę zachowania.
2b) Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 5 spośród kryteriów przewidzianych na daną ocenę. Niespełnienie kryteriów na ocenę nieodpowiednią równoznaczne jest z oceną naganną zachowania.

2c) Ocena zachowania śródroczna i roczna w czasie kształcenia na odległość nie może być wyższa niż poprawna, jeżeli uczeń nie był aktywny w czasie zdalnego naucznia i podjęte były interwencje przedmiotowca, wychowawcy, pedagoga.
2d) Ocena zachowania śródroczna i roczna nie może być wyższa niż nieodpowiednia, jeżeli uczeń nie był aktywny w czasie zdalnego nauczania i podjęte były wszystkie kroki przewidziane w procedurze skłaniającej do podjęcia aktywności zawarte w punkie 2a - 2c.
2e) Ocena zachowania śródroczna i roczna nie może być wyższa niż naganna, jeżeli uczeń otrzymał naganę Dyrektora szkoły w ciągu danego półrocza.

2f) W szczególnych przypadkach uczeń może otrzymać wyższą ocenę niż wynikająca z kryteriów oceny zachowania i zastosowanych kar statutowych, gdy jest widoczna poprawa zachowania. Decyzję podejmuje wychowawca klasy.

2g) W przypadku pracy hybrydowej nauczyciel wychowawca analizuje kryteria oceny zachowania w pracy zdalanej i stacjonarnej, podejmuje ostateczną decyzję.

3. Sposoby sprawdzenia osiagnięc uczniów dostosowuje się do możliwej w szkole organizacji pracy z uwzględnieniem zdiagnozowanych warunków techniczno – informatycznych w domu ucznia.
4. Każdy nauczyciel dostosowuje sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wprowadzonych zmianach i wybranych przez siebie sposobach.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 przekazywane i udostępniane są w formie opublikowania na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne lekcje, przy konkretnych lekcjach.
§9.
Rada Pedagogiczna
1. Kompetencje Rady Pedagogicznej nie zmieniają się.
2. Rada Pedagogiczna może podejmować swoje decyzje zdalnie, z wykorzystaniem przyjętych w szkole środków komunikacji elektronicznej.
3. Głosowania członków Rady Pedagogicznej odbywają się w formie: wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej wskazanej przez nauczyciela;
4. Treść podjętej w tym trybie czynności utrwalana jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki lub adnotacji.
5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się̨ także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.
§10.
Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy
1. Zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora szkoły pracują w niezmienionym składzie.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu uwzględniając ustaloną przez dyrektora organizację wynikajacą z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.
3. W szkole funkcjonuje zespół ds. nauki zdalnej.

§11.
Współpraca z rodzicami
Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
1) zapewnienie każdemu rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o ich formie i terminach;
2) poinformowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu;
3) wymianę informacji na temat dziecka lub ucznia z nauczycielami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

§12.
Samorząd uczniowski i Rada Rodziców
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność organów społecznych szkoły opiera się na zasadach organziacji pracy szkół, tj. pracy zdalnej.

§13.
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prowadzi działalność na terenie szkoły.

§14
Pracownicy administracji i obsługi
1. Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie szkoły dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.
2. O organizacji pracy pracowników admininistacji i obsługi decyduje dyrektor szkoły z zachowaniem przepisów prawa i zaleceń Państwej Inspekcji Pracy.