Informacje o Naszej Szkole

Nasza szkoła jest miejscem pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności, a działania te przebiegają w przyjaznej atmosferze. Nauczyciel jest osobą godną zaufania, której można powierzyć swoje problemy. Uczeń zaś to osoba otwarta na świat, realizująca siebie zgodnie ze swoim potencjałem, świadoma praw i obowiązków, świadoma tożsamości europejskiej, obywatelskiej i regionalnej. Rodzice naszych uczniów są współpartnerami w procesie wychowania, aktywnie uczestniczą w intelekktualnym, społecznym rozwoju dzieci, nawiązując przy tym szeroką współpracę z nauczycielami, wychowawcą, dyrektorem szkoły.

Więcej: O szkole

Zapoznaj się z krótką biografią patrona naszej szkoly - Jana Pawła II, przejrzyj kalendarium życia i twórczości, zobacz zestawienie dzieł papierza. 

Więcej: Nadanie imienia

Zespół Szkół im. Jana Pawła II znajduje się w malowniczo (morena denna i pagórkowata) położonej miejscowości Kolno (centrum gminy) w województwie warmińsko-mazurskim (powiat olsztyński). Nazwa miejscowości przeniesiona została przez niemieckich osadników ze Śląska (1359 r. Collen, 1615 r. Gross Collen, 1688 r. Gross Kollen).

Więcej: Nasze Kolno

Wieś w 1586 r. została w pełni zagospodarowana. W dokumencie lokacyjnym Kolna uposażony został kościół (w 1758 r. uzyskał tytuł Trzech Króli, a w 1890 świątynia została rozbudowana i przybrała kształt krzyża), przy którym istniała szkoła parafialna. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. cała Warmia weszła w skład państwa polskiego. Po wojnie w 1945 r. teren całej gminy należał do powiatu biskupiecko-reszelskiego. W związku ze zmianami organizacyjnymi administracji terenowej Kolno było kolejną siedzibą gminy, gromady. Od 1973 r.- ponownie gminy, której ranga znacznie wzrosła po 1975 r., po zlikwidowaniu powiatu.
Wieś była wielokrotnie niszczona w czasie II wojny światowej, ale zaraz po niej nastąpił rozwój gospodarczy, cywilizacyjny i kulturalny gminy.

Więcej: Kościół w Kolnie

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej: Organizacja

Kadra i organy szkoły Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły. Wewnątrzszkolne przepisy regulujące zadania i uprawnienia organów władz szkoły oraz tryb działania znajdują się w dziale Biuletyn Informacji Publicznej.

Więcej: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. Dowiesz się tutaj między innymi, na czym polega władza dyrektora szkoły, czym się dyrektor szkoły zajmuje, jakie sprawy załatwia,

Więcej: Dyrekcja Szkoly

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym, czyli wieloosobowym organem władzy szkoły, podejmującym wspólnie decyzje w sprawach kształcenia, wychowania i opieki w szkole. W tym dziale przedstawiamy informacje o uprawnieniach Rady Pedagogicznej oraz sposobach występowania do Rady Pedagogicznej w sprawach Szkoły i sprawach uczniów.

Więcej: Rada Pedagogiczna

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej: Rada Rodziców

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Zarządu Samorządu uczniowskiego, sekcji Samorządu, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

Więcej: Samorząd Uczniowski

Co w szkole mamySzkoła mieści się w dwóch wiekowych budynkach. W 1994 roku przeprowadzono tu większy, dostosowując nieco pomieszczenia do potrzeb i wymagań współczesnych. Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono już meble (często na jednoosobowe stoliki), systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne. W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej: Obiekty, pracownie, gabinety

Łącznie w dwóch budynkach mieści się 14 klas.

Są to sale lekcyjne dla uczniów klas I – III, pracownie komputerowe oraz pracownie przedmiotowe dla uczniów klas IV – VIII.

Wszystkie sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i różnorodne środki dydaktyczne. Niektóre pracownie mają nowoczesne tablice interaktywne.

Więcej: Klasy i pracownie

Oddziały i klasyNasze klasy i pracownie

Więcej: Oddziały i klasy

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej: Praca Szkoły

WydarzeniaNasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. Najważniejsze dni to Dni Kultury Śląskiej i Święto Szkoły.

Więcej: Wydarzenia

ZamierzeniaZapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami - planem rozwoju Szkoły, programem wychowawczym, planami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. W tym dziale znajdują się również aktualne plany lekcji, plany zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych, a także informacje o wywiadowkach, konferencjach i innych spotkaniach. 

Więcej: Informacje

W tym dziale znajduje się lista planów lekcji dla szkoły w Kolnie i w Bęsi.

Więcej: Plany lekcji

W tym dziale znajduje się lista planów lekcji klas 4-6. Odszukaj plan swojej klasy i kliknij odnośnik, aby go zobaczyć.

Więcej: Dzwonki

Kalendarz roku szkolnego

Więcej: Kalendarz roku Szkolnego

Pomoc - SojusznicyKażdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej: Pomoc i sojusznicy

Dział, w którym gromadzone będą informacje o ośrodkach, instytucjach i organizacjach wspomagających Szkołę, uczniów, rodziny i rodziców oraz nauczycieli.

Więcej: Sojusznicy