1. Podręczniki do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoły

Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie są własnością szkoły i wpisane zostają do ewidencji zbiorów bibliotecznych placówki.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające

postać papierową.

3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

4. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną

część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz

z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego

podręcznika.

5. Przyjęte zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązują w szkole przez

co najmniej 3 lata szkolne.

6. Uczeń klasy IV, V, VI, VII, VIII wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne na cały rok szkolny i zobowiązany jest do ich zwrotu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

7. Uczniowie klas I i II, III pierwsze części podręczników mają wypożyczane we wrześniu,

o terminie wypożyczenia kolejnych części decyduje nauczyciel. Przed wypożyczeniem

nowej części uczeń oddaje wcześniej wypożyczoną część.

8. Za dopilnowanie terminów wypożyczania i oddawania podręczników odpowiada nauczyciel biblioteki.

9. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne.

Wszystkie podręczniki muszą być obłożone w ochronne okładki. Nie wolno wewnątrz

podręczników rysować, zaznaczać, wycinać itp.

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika lub

materiału edukacyjnego przez ucznia, szkoła zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu

zakupu tego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

11. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania

książek lub materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej.