Jesteś tutaj:

Plan działań profilaktycznych

 

Problem Zakres działania

 1. Podniesienie świadomości rodziców na temat wychowania.

 1. Stała opieka psychologa i pedagoga nad rodzicami i ich dziećmi.

 2. Zorganizowanie warsztatów i spektakli profilaktycznych adresowanych do rodziców, obejmujących problematykę trudności wychowania.

 3. Zacieśnienie więzi z rodzicami, włączenie ich w proces wychowawczy szkoły.

 2. Negatywne skutki spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, palenia papierosów oraz innych substancji chemicznych narkotykopodobnych, w szczególności dopalaczy i napojów energetyzujących.

 1. Cykl godzin wychowawczych promujących zdrowy styl życia-bez używek-bez papierosów.

 2. Lekcje wychowania do życia w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania alkoholu w rodzinach i negatywnego wpływu na życie rodziny).

 3. Wystawa prac o tematyce prozdrowotnej
„Zmień komputer na..."
„Nie bądź głupi: nie pal!"
Propagowanie zdrowego stylu życia przy współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 4. Relizacja programów, projektów promujących zdrowy styl życia-bez używek (zajęcia sportowe ekologiczne).

 5. Programy profilaktyczne dla uczniów.                                            

 3.Okazywanie szacunku rówieśnikom i osobom starszym. Wyeliminowanie wulgaryzmów z codziennego języka, a tym samym bogacenie słownictwa uczniów.

 1. Cykl godzin wychowawczych o poszanowaniu godności człowieka (tolerancja, empatia, asertywność).

 2. Wrażliwość na potrzeby innych:
„Dzień Życzliwości", „Dzień pluszowego misia".

 3. Zwracanie uwagi na słownictwo uczniów w czasie przerw.

 4. Zmniejszenie zjawiska przemocy fizycznej i psychicznej w szkole.

 5. Doceniać uczniów prezentujących właściwą postawę uczniowską, kulturę osobistą: „Jestem przykładem dla innych".

 6. Szacunek do tradycji (strój galowy).

 4. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły.

 1. Spotkania z policjantem-pogadanki.

 2. Pogadanki na lekcjach wychowawczych.

 3. „Jestem bezpieczny na drodze"- konkursy klasowe.


 5. Zmniejszenie zjawiska przemocy w szkole.

 1. Cykl godzin wychowawczych.

 2. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: rozwijających zainteresowania, terapeutycznych.

 3. Włączanie uczniów w życie szkoły( apele, uroczystości, imprezy).

 4. Warsztaty, szkolenia, udział w programach o tej tematyce.Joomla Templates by Joomla-Monster.com